สารประกอบโคเวเลนต์ (Covalent Compound)

 • Category
  เคมี
 • Name
  สารประกอบโคเวเลนต์ (Covalent Compound)
 • Description
  สารประกอบโคเวเลนต์ คือ สารประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเกาะยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ หรือระหว่างโมเลกุลยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ด้วยแรงอย่างอื่นที่ไม่ค่อยแช็งแรงนัก เช่น แรงแวนเดอร์วาลส์ และพันธะไฮโดรเจน เป็นต้น
 • Created
  วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2558
 • Group admin
  chem02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 1364 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

There are no discussions yet.

วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2558 05:14 by chem02

4. รัศมีโคเวเลนต์

ขนาดที่แท้จริงของอะตอมเป็นสิ่งที่ทราบได้ยากมาก นอกจากจะไม่ทราบว่าอิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ที่ใดแล้ว อะตอมยังอยู่ใกล้ๆ กันในสภาพของการเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลหรือส่วนหนึ่งของสารประกอบอีกด้วย การวัดขนาดของอะตอมในทางปฏิบัติสามารถใช้รังสีหรือคลื่นต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นไมโครเวฟ และรังสีนิวตรอน เป็นต้น

เพื่อความสะดวกจะถือว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม สำหรับธาตุที่เป็นของแข็งเป็นผลึก เช่น โลหะ ถ้าสามาระวัดระยะระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมที่อยู่ติดกันได้ เมื่อเอาค่านี้หารด้วยสองก็จะเป็นค่ารัศมีหรือขนาดของอะตอม เรียกค่านี้ว่า รัศมีอะตอม (atomic radius)

แต่ถ้าธาตุเป็นโลหะและโมเลกุลอยู่ได้ด้วยพันธะโคเวเลนต์ อะตอมจะไม่เพียงแต่อยู่ชิดกันแต่จะซ้อนเหลื่อมกันส่วนหนึ่ง ถ้าสามารถวัดระยะระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมที่รวมกันเป็นโมเลกุลนั้นได้แล้วหารด้วยสอง ค่าที่ได้นี้เรียกว่ารัศมีโคเวเลนต์

ถ้าโมเลกุลของธาตุที่เป็นอโลหะสองโมเลกุลทั้งสองจะไม่ซ้อนเหลื่อมกันเพราะไม่ได้สร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกัน แต่ดึงดูดกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ ถ้าวัดระยะระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมในแต่ละโมเลกุลแล้วหารด้วยสองค่าที่ได้นี้เรียกว่า รัศมีแวนเดอร์วาลส์ซึ่งค่านี้จะมีค่ามากกว่ารัศมีโคเวเลนต์ ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 แสดงรัศมีโคเวเลนต์และรัศมีแวนเดอร์วาลส์

ธาตุพวกแก๊สเฉื่อยซึ่งโมเลกุลมีเพียงอะตอมเดียวจะไม่มีรัศมีโคเวเลนต์  มีแต่รัศมีแวนเดอร์วาลส์

ตารางที่ 3.2 รัศมีโคเวเลนต์และรัศมีแวนเดอร์วาลส์ของธาตุบางชนิด

ธาตุ

รัศมีโคเวเลนต์ (A0)

รัศมีแวนเดอร์วาลส์ (A0)

H

O

N

C

P

Si

0.37

0.73

0.75

0.77

1.10

1.18

1.10

1.50

1.55

1.56-1.70

1.85

2.10

5. เรโซแนนซ์

ในการอธิบายว่าโมเลกุลมีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบและอย่างละกี่อะตอมนั้น ในทางเคมีจะใช้สูตรโมเลกุลแทนคำอธิบายได้อย่างกะทัดรัด เช่น ถ้าเขียนสูตร H2O ก็หมายถึงว่า น้ำหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยไฮโดรเจนสองอะตอมและออกซิเจน 1 อะตอมหรืออัตราส่วนโดยจำนวนโมลอะตอมของ H:O เท่ากับ 2:1 แต่สูตรนี้ใช้อธิบายไม่ได้ว่าอะตอมของธาตุเหล่านี้จัดเรียงตัวกันอยู่อย่างไร อะตอมไหนอยู่ที่ใด ซึ่งสูตรที่แสดงได้คือสูตรโครงสร้าง โดยแสดงได้ดังนี้

จากสูตรนี้จะทราบได้ว่าอะตอมไหนอยู่ที่ใด โดยใช้เส้นตรงหนึ่งเส้นหรือขีดหนึ่งขีดแทนที่พันธะโคเวเลนต์ที่ใช้อิเล็ตรอนร่วมกันหนึ่งคู่ มีโมเลกุลของสารบางชนิดไม่อาจจะแสดงโดยการเขียนสูตรโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งได้โดยให้มีสมบัติตามที่เป็นจริง ตัวอย่าง เช่น BF3 , NO-3 และ SO2 เป็นต้น ถ้าจะลองเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้น โดยให้มีอิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎแปดจะได้ดังนี้

เส้นตรงหนึ่งเส้นแทนพันธะเดี่ยวระหว่าง A กับ B และเส้นตรงสองเส้นหรือเส้นคู่แทนพันธะคู่ระหว่าง A กับ B แต่จากากรทดลองพบว่าความยาวพันธะระหว่าง A กับ B เท่ากันทุกพันธะ และมุมพันธะระหว่าง B-A-B ดังนั้นสูตรโครงสร้างที่แท้จริงจึงไม่ใช่สูตรหนึ่งแต่จะเป็นโครงสร้างผสมระหว่างทั้งสามแบบ ดังนี้

แบบ 1                  แบบ 2                 แบบ 3

เรียกปรากฏการนี้ว่า เรโซแนนซ์ สูตรโครงสร้างที่แท้จริงจะเป็นแบบผสมระหว่างสามแบบนี้เรียกว่า เรโซแนนซ์ไฮบริด (resonance hybrid) แต่ไม่สามารถจะรวมเขียนสูตรโครงสร้างเพียงสูตรเดียวได้ แต่ละแบบเรียกว่า เรโซแนนซ์ฟอร์ม (resonance form)

ดังในโมเลกุลของ SO2 S มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 O ก็มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 ดังนั้นจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมทั้งหมดเป็น 18 ถ้าเป็นไปตามกฎคู่แปด โครงสร้างของ   ก็จะเขียนได้ตามแบบ 1 หรือ แบบ 2 คือมีพันธะเดี่ยว (พันธะยาว) 1 พันธะและพันธะคู่ (พันธะสั้น) 1 พันธะ แต่จากการทดลองพบว่าพันธะระหว่างอะตอมของ S และ O เป็นพันธะที่มีความยาวเท่ากัน

การเขียนโครงสร้างตามแบบ 1 และ แบบ 2 จึงไม่สอดคล้องกับผลจากการทอลอง ถ้าจะเขียนตามแบบ 3 ก็ไม่ได้อีกเพราะเป็นแบบที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมีคุณสมบัติแม่เหล็กดูดได้ (paramagnetic) แต่ผลจากการทดลองพบว่าสารนี้แม่เหล็กดูดไม่ได้ ดังนั้น โมเลกุลของ SO2 น่าจะมีโครงสร้างตามแบบ 1 และ แบบ 2 ผสมกัน คือ พันธะระหว่าง  S จะเป็นพันธะเดี่ยวรวมกับพันธะคู่ หรือเป็นพันธะที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ ดังนี้

เรโซแนนซ์ฟอร์ม                                                                  เรโซแนนซ์ไฮบริด

3.5.1 วิธีเขียนโซแนนซ์ฟอร์ม

ในการเขียนเรโซแนนซ์ฟอร์ม มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

1. ตำแหน่งของอะตอมทุกอะตอมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งของอิเล็กตรอน เช่น เรโซแนนซ์ฟอร์มของ SO2 จะเขียนเป็นแบบ 3 ดังต่อไปนี้ไม่ได้

แบบ 3

2. จำนวนคู่ของอิเล็กตรอนของทุกเรโซแนนซ์ฟอร์มจะต้องเท่าเดิม ดังนั้นจะเขียนเรโซแนนซ์ฟอร์มของ SO2 เป็นดังต่อไปนี้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 3.1 จงเขียนเรโซแนนซ์ฟอร์มของ CO3=

วิธีทำ

วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2558 04:49 by chem02
วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2558 17:54 by chem02
View all announcements Displaying 4 of 4 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon