อินดิเคเตอร์

 • Category
  เคมี
 • Name
  อินดิเคเตอร์
 • Description
  อินดิเคเตอร์ คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด เบสของสารต่าง ๆ และสีของสารนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อค่าความเป็นกรด - เบสเปลี่ยนไป
 • Created
  วันพฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2557
 • Group admin
  chem02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 1377 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 5 Started by chem02 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 4 Started by chem02 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 3 Started by chem02 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 2 Started by chem02 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 1 Started by chem02 วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 5 of 5 discussions
วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 15:21 by chem02

การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์

HIn      เป็นสัญลักษณ์ของอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในรูปกรด (Acid form)

In- เป็นสัญลักษณ์ของอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในรูปเบส (Basic form)

รูปกรดและรูปเบสมีภาวะสมดุล เขียนแสดงได้ด้วยสมการ ดังนี้

HIn (aq)   +  H2O (l)   H3O+ (aq)   +  In- (aq)

ไม่มีสี * (รูปกรด)                             สีชมพู* (รูปเบส)       ;  (*  = กรณีเป็นฟีนอล์ฟทาลีน)

Kind =

HIn  และ  In- มีสีต่างกันและปริมาณต่างกัน จึงทำให้สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าปริมาณ HIn  มากก็จะมีสีของรูปกรด ถ้ามีปริมาณ  In- มากก็จะมีสีของรูปเบส การที่จะมีปริมาณ HIn หรือ In  มากกว่าหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ  H3O+ ในสารละลาย ถ้ามี H3O+ มากก็จะรวมกับ In- ได้เป็น  HIn  ได้มาก แต่ถ้าอยู่ในสารละลายที่มี  OH- มาก OH- จะทำปฏิกิริยากับ H3O+ ทำให้ H3O+ ลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้  In- มากขึ้น ซึ่งสามารถเขียนอธิบายด้วยสมการ ดังนี้

 • เมื่อเติมกรด (H3O+) ทำให้ปริมาณ [H3O+] ทางขวาของสมการมีมากขึ้น ปฏิกิริยาจะเกิดย้อนกลับ ทำให้มี  HIn มากขึ้นจึงเห็นเป็สีของกรด HIn
 • เมื่อเติมเบส (OH-) OH- จะทำปฏิกิริยากับ H3O+ ทำให้ H3O+ น้อยลง ปฏิกิริยาจะไปข้างหน้ามากขึ้น (®) ทำให้มี  In- มากขึ้น จึงเห็นเป็นสีเบสของ In-

*    ถ้า  [HIn]  มากกว่า  [In-]  10  เท่าขึ้นไป จะเห็นเป็นสีของรูปกรด (HIn)

*    ถ้า [In-]  มากกว่า  [HIn]   10  เท่าขึ้นไป จะเห็นเป็นสีของรูปเบส (In-)

[HIn]  จะมากหรือน้อยกว่า [In-]  ขึ้นอยู่กับ pH  ของสารละลาย (หรือปริมาณของ H3O+ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ช่วง pH  ที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง สารละลายจะมีสีผสมระหว่างรูปกรดและรูปเบส เรียกว่า ช่วง pH  ของอินดิเคเตอร์ (pH range  หรือ  pH interval)

ช่วง  pH  ของอินดิเคเตอร์หาได้จากค่า  Kind ของอินดิเคเตอร์ดังนี้

HIn (aq)   +  H2O (l)   H3O+ (aq)   +  In- (aq)

Kind =

[H3O+]     =    Kind

-log [H3O+]         =   -log Kind -log

pH         =    pKind -  log

¨  จะเริ่มเห็นสีของรูปกรดเมื่อ      10

pH   =   pKind -  log10

pH   =   pKind -  1

¨  จะเริ่มเห็นสีของรูปเบสเมื่อ

pH   =   pKind -  log

pH   =   pKind +  1

นั่นคือ  ช่วง pH  ของอินดิเคเตอร์  =   pKind 1

หมายความว่า สีของอินดิเคเตอร์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อ pH  = pKind 1 ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณ แต่ถ้า [HIn]  มากกว่าหรือน้อยกว่า [In-]  10 เท่าขึ้นไป อาจถึง  100  เท่า ช่วง pH ของอินดิเคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไป ช่วง pH ของอินดิเคเตอร์ที่ถูกต้องจริงๆ ของแต่ละอินดิเคเตอร์หาได้จากการทดลอง

ตัวอย่างเช่น  เมทิลเรด มีช่วง  pH  4.4 - 6.2   หมายความว่า สารละลายที่หยดเมทิลเรดลงไป จะเปลี่ยนสีจากรูปกรด (แดง) ไปเป็นรูปเบส (เหลือง) ในช่วง pH  ตั้งแต่ 4.4 - 6.2  นั่นคือ

 • ถ้า  pH  <  4.4  จะให้สีแดง (รูปกรด
 • pH  อยู่ระหว่าง  4.4 - 6.2 จะให้สีผสมระหว่างสีแดงกับเหลือง คือ สีส้ม
 • pH  >  6.2 จะให้สีเหลือง (รูปเบส)

สีของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด จะเปลี่ยนในช่วง pH  ที่ต่างกัน ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 14.8

ภาพที่ 14.8 สีของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งๆ จะใช้หาค่า  pH  ของสารละลายได้อย่างคร่าวๆ เท่านั้น เช่น เมื่อนำสารละลายมาเติม เมทิลออเรนจ์ลงไป (ช่วง pH ของเมทิลออเรนจ์เท่ากับ 3.0 - 4.4 และสีที่เปลี่ยนอยู่ในช่วง สีแดง ® เหลือง) ถ้าสารละลายมีสีเหลืองหลังจากหยดเมทิลออเรนจ์ แสดงว่าสารละลายนี้มี pH ตั้งแต่ 4.4  ขึ้นไป ซึ่งอาจมีฤทธิ์เป็นกรด  กลางหรือ เบส ก็ได้ ดังนั้น การหาค่า pH ของสารละลายหนึ่งๆ อาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ตัว แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ pH ของสารละลายร่วมกัน

วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 15:15 by chem02
วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 14:08 by chem02
วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 13:55 by chem02
วันพฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2557 08:41 by chem02
View all announcements Displaying 5 of 5 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon