1. เกษตรกรรม ใช้กัมมันตรังสีในการ
    1.1 การหาอัตราการดูดซึมปุ๋ยของรากไม้ โดยใช้ฟอสฟอรัส-32 แล้ววัดปริมาณรังสีที่ใบ 
    1.2 การคัดเลือกโคนมโดยใช้  ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ำนม
    1.3 รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีทำให้พืชกลายพันธุ์ ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น เช่น       การคัดพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำ ทนศัตรูพืช ให้ผลผลิตเร็วขึ้น 
    1.4 กำจัดแมลงโดยอาบรังสีทำให้แมลงตายเนื่องจากการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอม       ในเซลล์หรือหยุดการแพร่พันธุ์ 
    1.5 การถนอมอาหาร โดยรังสีฆ่าแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์

2 การแพทย์ 
2.1 รังสีโคบอลต์ –60 รักษามะเร็งโดยรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง 
2.2 ศึกษาการหมุนเวียนของโลหิต ด้วยรังสีจาก  (จากเกลือแกง) หาตำแหน่ง
อุดตันในเส้นเลือด 
2.3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วยรังสีจากไอโอดิน-131

3 อุตสาหกรรม
3.1 ควบคุมความหนาของแผ่นโลหะให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตด้วยรังสีเบตา 
3.2 การเชื่อมโลหะ การหารอยรั่วของท่อลำเลียงน้ำมันด้วยรังสีแกมมา ช่วยประหยัด ทั้งเวลา
และแรงงาน

4 การหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณีวิทยา ใช้ธาตุกัมมันตรังสีคาร์บอน-14 ซึ่งมี
ครึ่งชีวิต 5760 ปี อัตราส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอน-12 ในพืชและสัตว์มีค่าคงตัวขณะที่ยัง          มีชีวิตอยู่ ภายหลังสิ่งมีชีวิตตายไป อัตราส่วนนี้จะลดลง นำมาคำนวณหาอายุวัตถุโบราณได้
4.1 เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี คำนวณอายุได้ 6,060 ปีทำให้เราทราบว่า                บ้านเชียงในอดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก 
4.2. หัวหอกทำด้วยสำริดของบ้านเชียงมีอายุ 5,600 ปี


การใช้พลังงานนิวเคลียร์

โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
1. แท่งเชื้อเพลิง ใช้ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียม 
2. มอเดอเรเตอร์ (Moderator) ใช้น้ำ ช่วยให้นิวตรอนเคลื่อนที่ช้าลง 
3. แท่งควบคุม (Control rod) ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน ความร้อนจากปฏิกิริยาทำให้น้ำ           เดือดได้ไอน้ำไปหมุนกังหันต่อไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิธีนี้ใช้ ต้นทุนการผลิตต่ำ           ได้พลังงานปริมาณ มากการขับเคลื่อนเรือดำน้ำ เรือส่งสินค้าทางทะเล ยานอวกาศการผลิต           น้ำจืดจากน้ำทะเล

วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:48 by chem03
วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:46 by chem03
วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 20:43 by chem03
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558 12:27 by chem03
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558 12:19 by chem03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon