บทเรียนที่ 10 สารละลายบัฟเฟอร์

chem03 วันพุธ, 30 กันยายน 2558 19:46

สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่เมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเพียงเล็กน้อย


ทำให้  pH  ของสารละลายเปลี่ยนไปน้อยมาก  จนถือได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลง


ชนิดของบัฟเฟอร์ แบ่งออกเป็น  2  ชนิด


บัฟเฟอร์กรด คือ บัฟเฟอร์ที่เกิดจากกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน  pH < 7บัฟเฟอร์เบส คือ บัฟเฟอร์ที่เกิดจากเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน  pH > 7
กรดแก่  เบสแก่  เป็นบัฟเฟอร์ไม่ได้  เพราะสารพวกนี้แตกตัว  100%  ไม่มีโอกาสเกิดคู่กรดคู่เบส


ตัวอย่าง สารละลายบัฟเฟอร์การควบคุมของสารละลายบัฟเฟอร์
ลองทำดู สารละลายต่อไปนี้สารละลายใดเป็นบัฟเฟอร์กรด  บัฟเฟอร์เบส  หรือไม่เป็นบัฟเฟอร์


HCN  และ KCN  ………………………….   H2S   และ   NaHS  …………………………..


NH4Cl และ NH3 ……………………….    NaF   และ   HF  ………………………………


CH3NH2และCH3NH2Cl  ……………..   KNO2และHNO2 …………………………….


HCl   และ   NaCl  ……………………….     KOH   และ   KCl  ……………………………..


สารละลายบัฟเฟอร์ในธรรมชาติ


น้ำทะเล เป็นบัฟเฟอร์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนมาก สารและไอออนที่มีบทบาทสำคัญ


ในการควบคุม  pH  ของน้ำทะเลได้แก่กรดคาร์บอนิก (H2CO3) ไฮโดรเจนคาร์บอเนต  ไอออน (HCO3 ) และคาร์บอเนตไอออน (CO32-)


ถ้าเติมกรดลงในน้ำทะเล  pH จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ H3O+ ในกรดที่เพิ่มลง


ไปจะทำปฏิกิริยา กับ HCO3 , CO32-ดังสมการนอกจากนี้น้ำทะเลอาจจะมีแคลเซียมอยู่ด้วยจะเข้าทำปฏิกิริยากับ H3O+ ในกรด


ดังนี้ถ้าเติมเบสลงในน้ำทะเล  pH  จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ OH ในเบสที่เติมลงไป


จะเข้าทำปฏิกิริยากับ  HCO3 ,  H2CO3 และของผสมระหว่าง  Ca2+ ,  HCO3- ดังสมการนอกจากนี้ในน้ำทะเลยังมีระบบบัฟเฟอร์อื่นๆ อีก เช่น กรดโบริก (H3BO3) และ ได


ไฮโดรเจนโบเรตไอออน ( H2BO3)  ถ้าเติมกรดหรือเบส ลงในน้ำทะเล H3O+ และ OH


จะเข้าทำปฏิกิริยากับ H2BO3 และ H2BO3 ดังสมการจะเห็นได้ว่า H3O+ และ  OH ที่เติมลงไปถูกกำจัดโดยสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำ


ทะเลจึงไม่ทำให้ pH ของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง


สารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต


1. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ H2PO4 /  HPO42- จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต เมื่อเรา


ออกกำลังกายนาน ๆ จะมีกรดเกิดขึ้นทำให้ pH ของ เลือดเปลี่ยนไป ระบบบัฟเฟอร์


H2PO4 /  HPO42- ในเลือดจะเข้าทำปฏิกิริยาเพื่อลดความเข้มข้นของกรดได้H2PO4 จะถูกกำกัดออกมาทางปัสสาวะ


2. ระบบ H2CO3/HCO3จะควบคุม pH ของพลาสมาในเลือดให้มีค่าอยู่ระหว่าง


7.35-7.45 ซึ่งเกิดปฏิกิริยาดังนี้เนื่องจากความเป็นกรด-เบสในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้า  pH


เปลี่ยนแปลงไปเพียง 0.2 หน่วย จากช่วง  7.35-7.45  อาจทำให้เจ็บป่วยได้

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon