School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสาขาชีววิทยา
กลับสู่หน้ารายวิชา
การสำรวจระบบนิเวศท้องถิ่น
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
cระบนิเวศท้องถิ่น คือทั้งแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวเรา และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น เราควรจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาระบบนิเวศท้องถิ่นรอบตัวเรา ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาชีพ ที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในสังคมของเรา นำไปสู่การอนุรักษ์และเป้าหมายของการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริหารจัดการ แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์

ก่อนการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่นของตนเอง เราควรบอกได้ว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการสำรวจนั้นมีขอบเขตแค่ไหน เราควรจะทราบระดับรายละเอียดของการสำรวจ ว่าเราต้องการศึกษาในเชิงลึกแค่ไหน เช่นการสำรวจกลุ่มของสิ่งมีชีวิต หรือระดับสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต เราควรจะทราบว่าเวลาที่เราควรลงไปสำรวจระบบนิเวศที่เราต้องการนั้น ควรเป็นช่วงใดของปี หรือช่วงไหนของวัน ข้อมูลที่ได้ควรออกมาในลักษณะใด และใครที่จะเป็นผู้ทำการศึกษาสำรวจนี้

ระบบนิเวศในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศในท้องถิ่นของเรา นับว่ามีความหลากหลายที่สูง การศึกษาระบบนิเวศแต่ละแบบ อาจมีเทคนิคกระบวนการที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดร่วมที่อาจเหมือนกันบ้างเช่นกัน

ในบทเรียนเรื่อง "การสำรวจระบบนิเวศท้องถิ่น" นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และระบบนิเวศท้องถิ่นที่เรามี พร้อมทั้งวิธีสำรวจระบบนิเวศนั้น (บทเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนา)

bioblitz Salaya Bioblitz 2011
ตะลุยศาลายานับสปีชีส์

การศึกษานิเวศวิทยาแบบเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นำโดยนักศึกษาชีววิทยาชั้นปีที่ 3 แบ่งกลุ่มเพื่อนพ้องศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2554 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ...

Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th