School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสาขาชีววิทยา
กลับสู่หน้ารายวิชา
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
Cow
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism; GMO) คือสิ่งที่มีชีวิตที่พันธุกรรมของมันถูกดัดแปลงด้วยวิธีทางพันธุวิศกรรม (genetic engineering) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยีนใหม่เข้าไป ซึ่งมักจะเป็นดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน บางครั้งอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตต่างอาจักรกันเลยก็ได้ เช่นการนำยีนจากสัตว์ไปสู่พืชก็ได้เป็นต้น

กระบวนการนำยีนอื่นใส่ในสิ่งมีชีวิตใดๆนั้นมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการฉีดสารพันธุกรรมเข้าไปในนิวเคลียสโดยตรง การยิงเข้าไปในเซลล์ด้วยปีนยิงยีน (gene gun) การใช้สิ่งมีชีวิตอื่นในการถ่ายยีนเข้าไปในสิ่งมีชีวิตอื่น เช่นการใช้แบคทีเรียชนิด Agrobacterium ในการส่งผ่านยีนไปยังพืช หรือใช้ไวรัสประเภท lentivirus ในการส่งผ่านยีนไปยังเซลล์สัตว์

นักวิทยาศาสตร์หวังที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ในการเกษตร ใช้ในทางการแพทย์เช่นการบำบัดโรคด้วยยีนเป็นต้น

ในบทเรียนเรื่อง "สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม" นักเรียนจะได้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กระบวนการที่ใช้ การประยุกต์ใช้ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนี้

(บทเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนา)

Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th