School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสาขาชีววิทยา
กลับสู่หน้ารายวิชา
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2010
Plantการปลูกพืชไม่ใช่ดิน หมายถึงการปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดิน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัย และพบกลไกการดูดซึมสารอาหารของรากพืชนั้น เป็นการดูไอออนของสารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ ดินเป็นเพียงวัสดุให้พืชยึดจับ และแหล่งกักเก็บธาตุอาหาร หากเราสามารถให้สารอาหารแก่รากพืชได้ ดินก็จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุเช่นชานอ้อย ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว และแกลบเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในน้ำที่มีปุ๋ยของพืชอยู่ โดยมีทั้งแบบที่ให้สารอาหารไหลผ่านรากพืชในลักษณะของเป็นแผ่นฟิล์มของน้ำผสมสารอาหารอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง หรือการปลูกพืชแช่อยู่ในน้ำผสมสารอาหารที่มีปริมาณของน้ำมากกว่า และรากพืชต้องจมอยู่ในสารละลายตลอดเวลา ไปจนถึงระบบที่ใช้การพ่นละอองของน้ำผสมสารอาหารให้รากพืชที่ลอยอยู่ในอากาศอีกด้วย

นอกจากจะใช้เพื่อการเกษตรแล้ว การปลูกพืชในน้ำยังเป็นเทคนิคพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนอีกด้วย (เนื้อหาอยู่ระหว่างการพัฒนา)

Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th