School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสาขาชีววิทยา
กลับสู่หน้ารายวิชา
การโคลน
พุธ, 27 ตุลาคม 2010
copycat
การโคลน (cloning) เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวหรือต้นใหม่ขึ้นมาโดยมีพันธุกรรมเหมือนตัวต้นแบบ มีทั้งการโคลนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นแบคทีเรีย แมลง พืช เป็นต้นนั้นสามารถสืบพันธุ์ในลักษณะเช่นเดียวกับการโคลนได้

ในระดับโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองชิ้นส่วนดีเอ็นเอได้เหมือนกับตัวต้นฉบับด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการนำชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่สนใจศึกษา ใส่เข้าไปในแบคทีเรียแล้วให้แบคทีเรียแบ่งตัว ที่ในขณะเดียวกันชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ใส่เข้าไปก็จะเพิ่มจำนวนตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียที่ใช้สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีพันธุกรรมเหมือนเซลล์ต้นฉบับ

การปักชำ การตอนกิ่ง ชื่อเทคนิคเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช เป็นวิธีโคลนอย่างหนึ่ง พืชหลายชนิดขยายพันธุ์ของตนเองโดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และเสมือนเป็นการโคลนตัวเองไปในตัว สัตว์หลายชนิดก็มีวิธีโคลนตัวเองเช่นการให้กำเนิดลูกหลานโดยไม่ต้องผสมพันธุ์ (parthenogenesis)

สัตว์ที่เกิดจากการโคลนที่โด่งดังที่สุดในโลกคือแกะชื่อดอลลี่ ซึ่งเป็นสัตว์โคลนที่เกิดจากนิวเคลียสที่ได้มาจากเซลล์ของสัตว์ตัวเต็มวัย และแม้ว่าดอลลีจะตายไปแล้ว ทำให้เราได้ความรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ อาจรวมถึงความหวังที่จะนำสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมาคืนชีพอีกครั้ง

ในบทเรียนเรื่อง "การโคลน" นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการโคลน การประยุกต์เพื่อนำการโคลนไปใช้ต่างๆ (บทเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนา)


Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th