School :: ห้องเรียนออนไลน์สไตล์เด็กมีความคิด :)

เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษสาขาชีววิทยา
กลับสู่หน้ารายวิชา
การผสมเทียม
พุธ, 27 ตุลาคม 2010
catfish
การผสมเทียม (artificial insemination) เป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างไข่กับสเปิร์มโดยมนุษย์ แทนที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น โดยสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้อาจจะเป็นมนุษย์เสียเอง เช่นเทคนิคสำหรับช่วยทำให้ตั้งครรถ์ในผู้มีบุตรยาก คำที่เรารู้จักกันดีก็คือเด็กหลอดแก้ว หรือเป็นการผสมเทียมทำกับสัตว์ไม่ว่าจะเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ หรือเพื่อให้ตัวเมียมีลูกได้แม้ว่าตัวผู้จะอยู่ห่างไกลกัน สัตว์อาจจะมีระบบผสมพันธุ์ภายในร่างกาย หรือภายนอกร่างกาย ก็สามารถผสมเทียมได้ นอกจากนี้การผสมเทียมอาจรวมถึงการผสมเกสรให้พืชโดยมนุษย์ แทนที่จะปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติ โดยปัจจัยทางกายภาพ เช่นลม และน้ำ หรือโดยปัจจัยทางชีวภาพ เช่นแมลง มนุษย์ก็สามารถทำให้เกิดการผสมเทียมได้ โดยทำหน้าที่เป็นพาหะพาเกสรไปผสมเสียเอง

ในบทเรียนเรื่อง "การผสมเทียม" เราจะได้เรียนรู้ถึงความหมาย วิธีการ และการนำไปใช้ต่อไป (บทเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนา)

Login Form

Support center

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • Tel: 0-2392-4021
  • Fax: 0-2381-0750
  • Email: contact@ipst.ac.th
  • Website: www.ipst.ac.th